fbpx Regulamin sklepu - SANSS

Regulamin sklep

Regulamin sprzedaży konsumenckiej prowadzonej przez sklep internetowy sanss.pl

Sklep internetowy sanss.pl, prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki sprzedaży biżuterii i innych produktów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sanss.pl.

b) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym:

 • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca
 • zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
 • warunki zawierania i rozwiązywania Umów;
 • tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

1.3 Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem ze Sklepu. Korzystanie ze Sklepu, a w szczególności zamówienie Produktu przez Klienta, jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

1.4 Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem Sklepu.

2 Definicje

2.1 Klient – osoba fizyczna nabywająca Produkty za pośrednictwem Sklepu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Klient, aby nabywać Produkty za pośrednictwem Sklepu musi utworzyć Konto Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu.

2.2 Konto Klienta – konto utworzone w ramach Sklepu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu, umożliwiające Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

2.3 Produkty – produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

2.4 Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu.

2.5 Sklep – strona internetowa https://sanss.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.

2.6 Sprzedawca – Łukasz Piskozub, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LP International, SANSS Łukasz Piskozub z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem: ul. Plac Rodła 8/1807, 70-419, Szczecin, NIP: 8513091644, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane kontaktowe: e-mail: biuro@sanss.pl, telefon: 793996630.

2.7 Strony – Sprzedawca oraz Klient.

2.8 Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

2.9 Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Sklepu.

2.10 System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą̨ właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

3 Rejestracja konta i przetwarzanie danych osobowych

3.1 Zawieranie umów za pośrednictwem Sklepu, wymaga akceptacji Regulaminu Sklepu (dostępnego na stronie internetowej https://sanss.pl/regulamin-sklepu/).

3.2 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3 Klient może w każdej chwili wyrejestrować się z Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sanss.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w pkt. 2.6 Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

3.4 Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy.

3.5 Zakres powierzonych Sprzedawcy danych osobowych obejmuje następujące dane:

 1. imię i nazwisko
 2. adres zamieszkania;
 3. adres do korespondencji;
 4. adres email Klienta;
 5. numer telefonu.

3.6 Sprzedawca może przetwarzać również inne dane osobowe Klienta niż wskazane w ust. 2, jeśli wymaga tego wykonanie lub rozliczenie Umowy zawartej z Klientem bądź charakter lub uzgodnione warunki świadczenia usługi realizowanej na rzecz Klienta.

3.7 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością zawarcia Umowy przez Sprzedawcę.

3.8 Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3.9 W przypadkach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego żądania lub sprzeciwu wobec zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do usunięcia danych

4 Sprzedaż Produktów

4.1 Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu usługi polegające na sprzedaży Produktów.

4.2 Złożenie Zamówienia:

4.2.1 Klient dokonuje Zamówienia Produktów korzystając z funkcjonalności Sklepu dostępnych po zalogowaniu do Konta Klienta.

4.2.2 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (każde zamówienie jest składane indywidualnie i nie ma możliwości łączenia kilku zamówień w jedną przesyłkę, klient może złożyć dodatkowe zamówienie na nowe produkty, które będzie traktowane jako osobne zamówienie i wysłane niezależne od wcześniejszych zamówień).

4.2.3 Zamówienie zostaje zrealizowane niezwłocznie, pod warunkiem dostępności Produktów.

4.2.4 W przypadku przejściowej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o stanie Zamówienia, a Klient ma w terminie 7 dni od uzyskania takiej informacji, możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:

(a) oczekiwania na realizację Zamówienia;

(b) odstąpienia od Zamówienia;

(c) Klient może też wybrać częściową realizację Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych) a częściowo od Zamówienia odstąpić lub oczekiwać na możliwość jego realizacji.

Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 7 dni od informacji o przejściowej niedostępności Produktów, uważa się, iż odstąpił od Zamówienia w całości.

4.2.5 W przypadku trwałej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o tym fakcie i do zawarcia Umowy nie dochodzi.

4.3 Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

4.3.1 Prezentacja Produktów w ramach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.3.2 Klient dokonując zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy.

4.3.3 Wygenerowana automatycznie wiadomość, opisana w ust. 4.2.2. nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty.

4.3.4 Umowa zostaje zawarta:

(a) w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca nie przekaże Klientowi informacji określonych w ust. 4.2.4 lub 4.2.5 – z chwilą upływu tego terminu;

(b) w przypadku, gdy Sprzedawca przekaże Klientowi informację określoną w ust. 4.2.4 – z chwilą dokonania przez Klienta wyboru sposobu realizacji Zamówienia.

(c) W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przed upływem wskazanych powyżej terminów, uważa się, iż Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty, przy czym w razie przejściowej niedostępności towarów określonej w ust. 4.2.4. Klient ma prawo wykonać uprawnienia określone w tym ustępie (przy czym odpowiednie postanowienia dotyczące „Zamówienia” stosuje się do „Umowy”). W razie trwałej niedostępności Produktów, zawarta Umowa zostaje rozwiązana. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą cenę.

4.3.5 Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu strony są związane wysokością cen Produktów oraz kosztami dostawy podanymi w Sklepie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

4.3.6 Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera sposób płatności:

(a) płatność przelewem bankowym,

(b) płatność elektroniczna.

(c) płatność przy odbiorze

Przesyłki zagraniczne mogą zostać opłacone wyłącznie za pomocą przelewu bankowego lub w formie płatności elektronicznej.

4.3.7 W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, dostawa Produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.

4.3.8 Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób, wybrany w Zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.

4.3.9 Termin otrzymania Produktu jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (14 dni roboczych) oraz okresu dostawy (potwierdzonej każdorazowo przez kuriera). Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej jest dokonywana przesyłką priorytetową z terminem dostarczenia określonym przez Pocztę Polską na dwa dni.

4.3.10 Wraz z przesyłką Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon oraz wydruk specyfikacji Zamówienia.

4.3.11 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.

4.3.12 Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki dostarczonej w sposób wybrany przez niego zgodnie z ust. 4.3.8 powyżej. W przypadku nieodebrania przesyłki Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu Produktów do Sprzedawcy, zgodnie z cennikiem podmiotu dokonującego dostawy. Ponadto, w przypadku nieodebrania przesyłki i zlecenia Sprzedawcy dokonania kolejnej dostawy, Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów takiej kolejnej dostawy.

4.4 Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT).

4.4.1 Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Usługodawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem zamówienia.

4.5 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:

4.5.1 zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie oraz kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie), z zastrzeżeniem ust. 4.3.5.;

4.5.2 wprowadzania i wycofywania Produktów;

4.5.3 przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach.

4.5.4 wprowadzania dodatkowych kuponów kwotowych lub rabatowych dla Klienta, z zastrzeżeniem, iż do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon, w ramach jednego zamówienia kupony się nie łączą i nie sumują. Kupony również nie łączą się z obowiązującymi promocjami.

Zmiany dokonane w trybie ust. 4.5 nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.

4.6 Podczas dokonywania Zamówienia, Klient może określić, że jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT. Faktura taka jest wystawiana w chwili zrealizowania Zamówienia (całkowitego lub częściowego) i wysyłana jest razem z zamówionymi Produktami.

4.7 Sprzedawca informuje, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4.8 Klient wyraża zgodę na proponowanie Produktów na podstawie zautomatyzowanego porównania dotychczasowych zakupów Klienta oraz preferencji innych Klientów.

5 Prawo odstąpienia od Umowy

5.1 Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zwanej dalej „Ustawą”).

5.2 Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od Umowy, zawartego w Załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu o treści zgodnej z Załącznikiem numer 2 do Ustawy.

5.3 Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5.4 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy (Produktów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (Produktów).

5.5 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę – tj. Łukasza Piskozuba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LP International, SANSS Łukasz Pizkozub, biuro@sanss.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

5.6 Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.7 Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

5.8  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.9 Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz (Produkty) na adres ul. Plac Rodła 8/1807, 70-419, Szczecin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5.10 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (Produktów).

5.11 Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktów) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6 Odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość Produktu

6.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i n. kodeksu cywilnego.

6.2 Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania rzeczy należytej jakości oraz pozbawionych wad w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7 Reklamacje

7.1 W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

7.2 Reklamację można zgłaszać w formie pisemnej wysyłając je na adres ul. Plac Rodła 8/1807, 70-419, Szczecin.

7.3 Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie Produktu na adres Sprzedającego, wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej (Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem).

7.4 Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.

7.5 W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu, na następujących zasadach:

(a) na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy albo

(b) przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, chyba że w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej Klient wskaże inny adres.

7.6 W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedającego.

7.8 Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Sklepu z jakiejkolwiek przyczyny lub zaprzestanie prowadzenia Sklepu nie wpływa na zawarte za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Produktów.

8 Zmiana Regulaminu

8.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.

8.2 O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany podczas logowania do Sklepu. Warunkiem korzystania z Sklepu będzie zaakceptowanie zmienionego Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania zmiany Regulaminu, Konto Klienta zostanie usunięte a umowa zawarta z Klientem rozwiązana.

8.3 Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Sklepu przed dokonaniem tej zmiany.

9 Wymagania techniczne

9.1 Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania ze Sklepu obejmują:

 1. urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadający dostęp do sieci Internet;
 2. przeglądarkę stron internetowych (m.in. Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge);
 3. konto email.

9.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Sklepu wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Sprzedawcy.

9.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego mogących powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

9.4 Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Systemu teleinformatycznego treści, które:

 1. nie powodują zachwiania pracy bądź przeciążenia Systemu teleinformatycznego Sprzedawcy lub podmiotów biorących pośredni lub bezpośredni udział w świadczeniu Usług;
 2. nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

10 Postanowienia końcowe

10.1 Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

10.2 W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.

10.3 W razie powstania sporów o prawa majątkowe na gruncie niniejszej Umowy, Klientowi przysługuje prawo wystąpienia do stałego polubownego sądu konsumenckiego powołanego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji handlowej.

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [LP International, SANSS Łukasz Piskozub, ul. Plac Rodła 8/1807, 70-419, Szczecin; biuro@sanss.pl]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

© 2022 SANSS - sanss.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin